فیزیولوژی علفهای هرز
خصوصیات علفهای هرز


 

علفهای هرز(Weed)

گیاهان ناخواسته‌اند(un wanted plants)

1.  گیاهانی با ارزش منفی‌اند

2.  گیاهانی مهاجم

3.  گیاهانی که فایده‌ی برای آنها شناخته نشده است.

4.  گیاهانی هستند که در زمان و مکانی می‌رویند که زیانشان بیش از فایده‌شان است.

تنها شرایط زمان و مکانی مهم نمیباشد بلکه تراکم نیز در بروز ایجاد علفهای هرز مؤثر می‌باشد.

میزان خسارت علفهای هرز در کشورهای اروپایی 7% در آمریکا 10% و در کشورهای جهان سوم 15-20% می‌باشد.

انواع خسارت علف هرز:

1.رقابت در جذب آب،‌نور و مواد غذایی

مثلاً چاودار، چهار برابر گندم فسفر جذب می‌کند.

تعریف رقابت:

تلاش برای جذب چیزی است که مورد نیاز دو یا چند نفر باشد و میزان موجود از آن ماده کفایت همه را نمی‌کند.

2.کاهش کیفیت محصول

بطور مثال سیروحشی در مزرعه گندم، در هنگام تولید نان باعث پایین آوردن کیفیت نان تولید شده می‌شود.

یا سیاه تخمه گندم که در مزرعه گندم می‌روید و مقدار زیاد آن در نان موجب سرگیجه می‌شود و یا توق باعث پایین آوردن کیفیت پشم گوسفند می‌شود.

3.مزاحمت در برداشت محصول

4.میزبان آفات و امراض هستند.

5.ایجاد مسمویت می‌کنند.

به طور مثال گیاه تاتوره دارای ماده‌ای به نام داتورین است که استفاده زیاد از آن ایجاد تهوع می‌کند.

گیاه Mercurialis جیوة زمین را جذب می‌کند و ایجاد مسمویت می‌کند.

گیاه سن دارای ماده‌ای به نام کوسکوتین در مقدار زیاد ایجاد سقط جنین در دام می‌کند

6. اللوپاتی Allelopathy: مواد شیمیایی هستند که در گیاهان دیگر تأثیر دارند.

مثلاً در گیاه قیاق مانع جوانه زنی ذرت می‌شود.

فواید علفهای هرز:

1.مصرف علوفه‌ای و انسانی دارند.

مثلاً گیاهی به نام سوردف Echinochioa cras-golli و یا تیاق Sorghum halepense مصرف علوفه‌ای دارند.

علفهای هرز در هنگام خشکسالی اهمیت و کاربرد بیشتری دارند.

گیاهی مثل خزفهPortalace oleraceae مصرف علوفه‌ای دارند.

گیاهی با پسوند(Oleraceae) بیشتر مصرف تازه‌خوری دارند.

و یا کانسی Chichoriain intgbus مصرف دارویی دارد:

2.مصرف دارویی و صنعتی دارد

خاکشیرDescurainio

خار خشکTribalas trestris

گاوزبان Borago officinale

علف چای Hypericum perrfuratum

اگر علف چای در دام مصرف شود سبب حساسیت نوری می‌شود.

دارای ماده‌ای به نام هیپراسین دارد که در کرمهای ضد آفتاب کاربرد دارد.

لوییTypha lattifolia

در صنایع دستی و حسیربافی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3.جلوگیری از فرسایش و افزایش حاصلخیزی خاک

Hard pan لایه‌ای است سخت در عمق 30-40 متری زمین و خاک علفهای هرز باعث از بین رفتن این لایه از طریق فشار و صدمات مکانیکی می شود. در اثر رسوب مواد حرکت ماشین آلات لایه Hard pan‌ تشکیل می‌شود.

4.کنترل علفهای هرز و آفات

5.اصلاح نباتات

نوعی از جو بنام Hardeam sotirm که دارای حساسیت نسبت به سرماست

نوعی دیگر از جو به نام جووحشی Hobulbosum است که در کوهستان می‌روید و ژن مقاومت به سرما را داراست بنابراین ژن آنها را گرفته و به جوی معمومی می‌دهند تا ژن مقاومت به سرما را دارا شوند.

Azalla sp:

از تیرة سرخسها که در ابتدا بعنوان کود سبز و گیاه پوششی استفاده می‌شود در حال حاضر مانع رشد علفهای هرز می‌شود و از طرف دیگر می‌توان برای پرورش ماهی‌ها از آن استفاده کرد ولی حالا یکی از مهمترین علفهای هرز محسوب می‌شود.

عوامل مؤثر بر بقاء علفهای هرز:

1. تولید بذر فراوان:

مثلاً گندم می‌تواند 100-90 بذر در هر بوته تولید کند و یا سوروف150/000-300/000 در هر بوته تولید کند.

2.دوره زایشی طولانی مدت و بدون پیش نیاز

Basic vegetative period دوره:

گیاهان برای اینکه از دوره رویش به دوره زایشی برود باید این دوره را بگذرانند. گیاهی به نام (Capsella bursapastoris) کیسه کیشش است که این گیاه بعد از 10 روز پس از جوانه‌زنی می‌تواند وارد نازائی شود در نتیجه مدت زمان بیشتری برای گلدهی و تولید بند در اختیار دارد.

3.تکثیر جنسی و غیرجنسی.

اندام‌های به نام غده،‌ریزوم و پیاز از اندامهای غیرجنسی هستند.

برای تولید علفهای هرز از هر دو روش استفاده می شود.

یکی از بدترین علفهای هرز پنجه مرغی است.

Cynodon dactalon

دارای هر سه قسمت بذر، ریزم ، استولن است.

4.روشهای فتوسنتزی کارآمد:

گیاهان از لحاظ فتوسنتزی به دو دسته تقسیم می‌شود. گیاهان از لحاظ فتوسنتزی کارآمدتر هستند زیرا،‌1. تنفس نوری ندارند 2. در غلظت پایین فعالند. 3.باروزنه نیمه بسته هم فتوسنتز می‌کنند.

تنفس نوری در حضور نور انجام می شود و در نتیجه فرآیند اتلاف غذا را انجام می‌دهند. گیاهان آنزیم کرکوبسیلاز- اکسیژنار دارند Rudpca.oxy و گیاهان Pepca دارند.

در روزنه نیمه بسته تبخیر کم است ولی فتوسنتز ادامه می‌یابد. در نتیجه در شرایط خشک مطلوب است از طرف دیگر در طول روز به طور کلی غلظت پایین است و گیاهان می‌توانند  را با قدرت جذب کنند.

گیاهان زراعی که دارند شامل، ذرت، ذرت خوشه‌ای ، ارزن و نیشکر هستند. 49% از گیاهان سمبغ، گیاهان هستند.

از جمله گیاهان هرز سمبغ:اوریار سلام Cyperus eseulentasei

Cyperus rotundus اوریلام بنفش

Echinochola crass- golli : سوروف

Paspalam dila tatum :‌ پاسپالوم

Sorgam halepense : قیاق

Aleopecures mysorioides :‌علف سیاه

Eichernia crassipes : سنبله

Chenopodium album :‌ سنبله تیره

Cynodon dactylox : پنجه مرغی

Portulace oleraceae : خرفه

5.خواب بذر:‌Dormancy:

بذر علفهای هرز طولانی می‌توانند در زیر خاک باشند بردن آنکه قوه ؟؟؟ خود را از دست بدهند که این مسئله کمک شایانی به بقاء علفهای هرز می‌کند.

6.توان تقلید ازگیاهان زراعی: Crop mimicry

گیاهان هرز خودشان و یا چرخه‌ای از زندگیشانرا شبیه گیاهان زراعی کرده‌اند مثلاً سوروف و برنج بسیار شبیه بهم هستند و یا گیاه یولاف و گندم بسیار شبیه هم هستند. 6.سازگاری با شرایط مختلف زراعی:

مثلاً بذر یولاف و گندم بسیار شبیه بهم هستند ولی غربالهایی وجود دارد که وقتی یولاف و گندم از آن عبور می‌کند یولاف عبور نکرده ولی گندم عبور می‌کند ولی یولاف قبل از برداشت گندم ریزش می‌کند. در نتیجه سازگاری پیدا کرده و بوسیله کمباین برداشت نمی‌شود.

7.فرم‌های رویشی متفاوت:

مثلاً در مزرعه یونجه که مرتباً برداشت می‌شود علفهای هرز حالت زوزت پیدا کرده (یعنی سأله ندارد) و دستگاه کمباین تا Cm10 یونجه را برداشت می‌کند.

8.خاردار بودن

9. گرده افشانی در شرایط مختلف

10.سازگاری به فتوپریودهای مختلف:(فتوپریود: منظور طول روز است)

گیاهانی مثل گندم و جو روز بلند است و با طول روز بلند گل می‌دهند. ارقامی مثل گل داودی و ذرق روز کوتاه هستند.

11. سمی بودن:

اکثر علفهای هرز دارای ترکیبات سمی هستند این باعث می‌شود که علفهای هرز از بین نروند و خورده شوند.

12.ترموپریودیسم:

واکنش به تغییرات دما در طول روز از خود نشان می‌دهند.

اکثر علفهای هرز که دارای بذر ریز هستند و یا هویج وحشی و بارهنگ نسبت به تغییرات دما واکنش نشان می‌دهند.

13.فتوتروپیسم:

قرمز:R: طول موج بلند

قرمز دور:FR : طول موجب بلندتر

نور قرمز مورد استفاده قسمتهای سبز گیاه قرار می‌گیرد ولی FR مورد استفاده گیاه نیست. بنابراین 75% بذر علفهای هرز جوانه می‌زند.

14.هتروبلاستی:Hetero blasty

هتروپبلاستی یعنی جوانه‌زدن در شرایط مختلف:

بذر علفهای هرز در یک زمان جوانه نمی‌زند زیرا هر کدام هورمونها و موادغذایی و حتی طول روزی که هر کدام نور می‌گیرند متفاوت است.

گیاهی به نام توقXanthium stramonium میوه آن دو بذر دارد. ان بذری که تحتانی است در سال اول جوانه زده و بذر دیگر در سال دوم جوانه می‌زند. مگر در روز به بذر علفهای هرز شخم بزنیم بعلت تابش نور خورشید بذر علف هرز رشد می‌کند ولی در شب به علت فقدان نور خورشید بذر علفهای هرز کمتر رشد می‌کند. مگر در روز نور علفهای هرز را با پوششی بپوشانیم به علت نبرد نور خورشید باز هم بذر علفهای هرز رشد کمتری دارد.

پراکنش علفهای هرز:

اگر علفهای هرز نتوانند پراکنش پیدا کنند از بین می‌روند. علفهای هرز بتدریج پراکنش خود را از دست داده‌اند. ارقام کلزا بذرشان می‌ریزد(اجداد گندم) میوه خورجین خشک می‌شود و می‌ترکد.

1. حیوانات : به دو روش:

1.در دستگاه هاضمه: جابجایی دامها و انتقال بذر از هر نوع.

سس را دامها می‌خورند و با مدفوع خود بذر آن را جابجا می‌کنند و بذر را نرم می‌کند و آن را آماده جوانه زنی می‌کنند.

سس:Cuscute

مقام گونه:SPP

هرگونه‌ها: SP

زیرگونه: SSP

2.روش دیگر چسبیدن به نوبت و سم حیوانات است.

3.پرندگان دارواش Viscum album

دارواش گیاه نیمه انگل است برای درختان. گوشتة شیرین و چسبنده دارد، پرنده آن را می‌خورد و از مدفوع بذر آن به شاخ و برگ می‌چسبد یا از نوکشان.

3.توسط باد:

در تیره Composite چترک‌هایی به نام Pappus یا Aigrete است که توسط باد جابجا می‌شوند مانند گل قاصدک ، شنگ.

5.توسط آب

گیاهانی مانند ترشک و بارهنگ بذرشان مقطع سه گوشی دارد که دیواره تهندان است که دور بذر است و منفذهایی پیدا می‌کند تا بذر سبک شود. آب از این منافذ داخل می‌شود و آنها را جابجا می‌کند.

6.ماشین آلات:

بذر وارد کمباین می‌شود و بذرهابدین‌گونه منتقل می‌شوند و یا در زمینهای گل‌آلود بذرها به کارآهن می‌چسبد و یا به چرخ ماشین آلات و منتقل می‌شوند.

7.توسط انسان:

1.توده‌های بذری: گندم را که برداشت می‌کنند بذر علفهای هرز را هم برداشت می‌کنند و همراه هم سال بعد آنها را کشت می‌کنند.

2.عملیات زراعی

3.معرفی گونه‌ها به مناطق جدید:

گیاهانی مانند سوروف، قیاق ابتدا بعنوان گیاه علوفه‌ای کشت می‌کردند مانند آزولا (سرخس آبزی) که با یک جلبک (Anabena) همزیستی دارد. آنابناازت هوا را تثبیت می‌کند. زیر برگهای آن سرخس حفره‌هایی دارد و جلبک در آن منزل می‌گزینند و هوا را تثبیت می‌کند و به سرخس می‌دهد. سرخس در اندونزی برای تولید علوفه، پرورش ماهی و کود سبز مفید است.

Reproduction: تکثیر

به دو دسته تقسیم می‌شود:

جنسی  sexual : گامت نر و ماده باید ترکیب شوند.

غیر جنسی  Asexual : هر روشی که نیازمند این ترکیب نباشد غیر جنسی است.

روشهای تکثیر غیر جنسی:

1- تولید ریزوم  2- تولید استوان  3- تولید غره

4- تولید پیازدیپاز هوایی  5- ریشه افقی   6- ریشه عمودی

1- تولید ریزوم:

ساقه زیرزمینی است تفاوت ساقه و ریشه:

ساقه: جوانه، برگ، میانگره، رشد آوندی برون گرا است.

ریشه: بدون جوانه، بدون برگ، بدون میانگره، رشد آوندی درون گرا.

ریزوم بند بند برده، دارای میانگره می‌باشد. برگهای قلبی دارند و نقش محافظ را دارند زیر آنها ترشح کرده که مانع فعالیت جوانه های پایینی می‌شود. در اثر شخم قطعه قطعه می‌شود، غالبیت انتهایی از بین رفته و جوانه های دیگری می‌توانند رشد کرده و تکثیر پیدا کنند مثل تیاق، پنجه فرعی

2- استوان:

ساقه زوزمنی است که هرکجا رطوبت کافی باشد تولید ریشه کرده و گایهچه های دختر را ایجاد می‌کند و تا وقتی خودکفا نشده اند از گیاهچه های مادر استفاده می‌کنند و یا اگر گیاهچه های جدید در شرایط بهتر باشند به مادر تغذیه می‌رسانند. هر عاملی که باغث قطع آنها شود باعث تکثیر آنها می‌شود مثل علف نقره و علف خرچنگ.

3- غده: Tuber

ساقه متورم زیرزمینی مثل سیب زمینی معمولی می‌باشد. دارای جوانه هایی می‌باشد که یک حالت افتادگی کنار جوانه ها است که در اثر افتادن برگ می‌باشد. سیب زمینی ترشی علف هرز می‌باشد و او یارسلام.

4- پیاز:

ساقه ای به برگهای وسله یافته و آبدار است. اگر یک گیاه معمولی را فشرده کرده و فاصله میانگرهها کم شود پیاز ایجاد می‌شود و برگها هم بزرگ شوند.

پیاز هوایی:

در بعضی گیاهان در گل آذرین خوشه به جای بند پیازچه هایی تشکیل می‌شوند. این گیاهان برای مناطق پر آب بوده که اگر بذر تشکیل شود زیر آب رفته و از بین می‌رود ولی پیازچه ها مثل یک اندام قایق مانند پیازچه را روی آب هدایت کرده تا به یک مکان مناسب برسد.

درختی مثل چندل دارای این خصوصیت می‌باشد مانند poa bulbosa var viripara

ریشه های افقی:

ریشه هایی که رشد افقی در زیر زمین داشته و قطعه قطعه شدنشان باعث تکثیرشان می‌شود مثل کنگر صحرایی و پیچک صحرایی.

ریشه های عمودی:

در گیاهی مثل گل قاصدک ریشه ها عمودی و متورم بوده که پایین خاک جوانه هایی دارند که هر کدام قطع شوند یک گیاه جدید را ایجاد می‌کنند.

ساقه:

درسس عامل تکثیر بوده و هر کدام از قطعه های ساقه اگر قطع شوند می‌توانند گیاه جدید را در شرایط مناسب ایجاد کنند. سس مکینه هایی داخل میزبان کرده که خود این مکینه ها باعث ایجاد گیاه جدید می‌شوند.

مزایای تکثیر جنسی:

1- بند شرایط محیطی را بهتر تحمل می‌کند در صورتیکه غیر جنسی این شرایط را بخوبی تحمل نمی‌کند. 2- ترکیب ژنتیکی متفاوت دارند چون نصفی از اطلاعات را از گامت نر و نیمی‌را از ماده می‌گیرند. مزایای این تنوع اینست مثلا اگر در شرایط نامساعد (تنش خشکی یا شوری) عده ای از بذرها از بین بروند عده ای از آنها باقی می‌مانند.

و یا بعضی ژن مقارم به علف تنش را داشته و باقی می‌مانند و به تکثیر ادامه می‌دهند ولی اگر شرایط ایده آل باشد ترکیب ژنتیکی بهتر بوده مثل ذرت (به طور کلی گیاهان زراعی).

3- دوره نسبی و قوه ناحیه در جنسی بیشتر است.

4- پراکنش در مسافتهای طولانی است ولی غیر جنسی از چند متر تجاوز نمی‌کند.

مزایای غیر جنسی:

1-  ذخیره غذایی فراوان است.

2-  رشد این تر گیاهچه دختر تا هنگامیکه از مادر تغذیه می‌کند.

علفهای هرز هر دو روش را برای خود انتخاب کرده و هم از جنس و هم از غیر جنس استفاده می‌کنند مثل تقاق که هم بذر تولید می‌کنند و هم ریزوم دارند.

در شرایط رقابت آمزین ها ریزوم ها به تیاق کمک بیشتری می‌کنند.

در شرایط تنش آمزین ها بندها می‌توانند مقاومت کنند و ریزومها را از بین می‌برند.

ار 18 علف هرز مهم دنیا، 12 تای آنها تکثیر جنسی و غیر جنسی را با هم دارند.


مدیریت علفهای هرز

1- ریشه کن سازی:  Eradication

از بین بردن عامل یک علف هرز در مزرعه و انهدام کامل.

یک کار عملی نبوده و توصیه نمی‌شود به دو دلیل:

؟؟؟ نبودن

2- اکوئولوژیک نبودن: یعنی انهدام کامل علف هرز فوائدی را هم که در اکوسیستم دارد از بین می‌رود مثلا آفتی که روی یک علف زندگی می‌کند و یا حشره ای مفید که از یک علف هرز استفاده می‌کند از بین می‌رود

در دو صورت میتوان ریشه کن کرد.

- پیشگیری:

در زمان پیشگیری باید علف را ریشه کن کرده نباید به اقتصادی بودن آن توجه کرد.

- بومی‌منطقه نبودن:

اگر علفی بومی‌منطقه نباشد ریشه کن سازی آن به اکوسیستم خسارت می‌رساند مثل Azolla

2- پیشگیری: preventation

یعنی جلوگیری از ورود علف هرز به مزرعه و کشور. این روش یک هزینه دائم دارد و اگر درست انجام شود اقتصادی ترین راه است.

انواع روشهای پیشگیری

1- قرنطینه: Quaranteen

ایستگاههایی را در جاده و غیره قرار داده و ورود مواد را کنترل کرده و هر جنسی که احتمال آلوده به علف هرز باشند را کنترل می‌کنند. مثل دامها که باید وقتی از جایی به جای دیگر می‌روند باید حداقل 24 ساعت در قرنطینه باشد تا عاری از آلودگی شوند.

علفهای هرز را به درجه 1 و 2 و 3 و 4 تقسیم کرده اند.

2- استفاده از بذر بوجاری شده:

یعنی بذری که برای کشت انجام می‌دهیم کاملا باید از نظر وجود علف هرز بررسی شود. بذر بوجاری شده تکثیری از علفهای هرز باید کمتر از ؟؟؟ داشته باشند.

3- کود دامی‌کاملا پوسیده

4- مجاری آب ونصب توری

توری ابتدا ناخالص آب را گرفته و سپس بذر علف هرز را می‌گیرند.

5- گلخانه

لباس مناسب عاری بودن از هر آلودگی

6- کنترل: Control

کاهش جمعیت علف هرز تا رسیدن به آستانه اقتصادی را کنترل می‌کنند.

5% خسارت را آستانه اقتصادی می‌گویند یعنی کمتر از آناقتصادی نبوده و بیش تر از آن رانیز باید کنترل کنیم.

روشهای کنترل

1- زراعی:

مدیریت و برنامه ریزی زراعی را در جهت کنترل علف هرز انجام می‌دهیم.

روشهای زراعی

تاریخ کاشت ، تراکم کاشت ، رقم کاشت ، حاصلخیزی خاک ، تناوب زراعی.

برنامه ریزی را در جهت کم شدن خسارت علف هرز انجام داده و هیچ کار و انرژی خاص کار نمی‌بریم.

روشهای مکانیکی:

وجین کردن ، شخم ، غرتاب ، سوزانیدن ، آفتاب دهی.

در این روش انرژی و کار انجام می‌شود.

تاریخ کاشت:

؟؟؟ تاریخ کاشت باعث کاهش علف هرز می‌شود. بعضی گیاهان کشت زود هنگام و بعضی گیاهان کشت دیر هنگام برایشان مفید است. مثلا گندم را از اول مهر تا آخر آذر کاشته می‌شود که در این محدوده تشخیص می‌دهیم که دیر یا زود بکاریم.

گیاهی مثل ذرت کشت دیر هنگامش باعث کاهش علف هرز می‌شود.

مثلا دم ؟؟؟؟ که در دمایی پایین سبز می‌شود باید صبر کنیم تا رشد کند و پس از شخم می‌توانیم ذرت را با تاخیر بکاریم چون دیگر دم روباهی از بین رفته است.

گیاهی مثل تاج خروس دردمای بالا رشد می‌کند بنابراین ذرت راباید زودتر کشت کنیم تا رقابت بین ذرت و درصدی از تاج خروسهای اولیه ایجاد شودوذرت در رقابت پیروز شود.

تراکم کشت:

تراکم گیاه زراعی بیشتر باشد خسارت علف هرز کمتر می‌شود. گیاهانی مثل ذرت ، ذرت خوشه ای ، آفتابگردان ف بادمجان ، کوچک گیاهانی هستند که قدرت رشد و نمو زیاد داشته وسایه خوبی کروی علفهای هرز می‌اندازند که به این گیاهان خفه نشده Moother Plants می‌گویند.

در مورد این گیاهان افزایش تراکم گیاه زراعی منجر به کاهش خسارت می‌شوند.

بعضی از گیاهان مثل پیاز ، زعفران ، زیره نرم رویشی کوتاه داشته و قد کوتاه دارند پس نمی‌توانند روی علف هرز سایه بیندازند پس افزایش تراکم آنها سبب کاهش علف هرز نشده و حتی باعث کاهش خود آنها نیز می‌شود چون با هم رقابت می‌کنند. مثلا گیاه اویارسلالم یکی از نقاط ضعفش سایه بوده و در سایه شدیدا کاهش پیدا می‌کند.

رقم کاشت:

ارقام اصلاح شده قابلیت رقابت زیاد با علفهای هرز را ندارند. مثلا رقم اصلاح شده گندم قد کوتاه ، کم پنجه و برگ عمودی هستند. ارقام اصلاح شده (قد کوتاه) چون مثاوم به درس هستند قابلیت کود پذیری زیادی دارند.

ارقام کم پنجه:

این ارقام باعث می‌شود که پنجه های چهارم و پنجم که نقش انگلی دارند کاهش یابند.

برگ عمودی:

چون نورخورشید فقط به برگهای پائینی نور نمی‌رسد پس ارقامی‌با برگهای عمودی نوررا بهتردریافت می‌کنند. این برگها یک ؟؟؟ دیگر هم دارندنور بازتاب به داخل گیاه بر کشت پیدا می‌کند و استفاده می‌شود.

این ارقام برای شرایطی که علف هرز وجودنداشته باشد خوب است و در شرایط مزرعه کاری زیادیندارد بنابراین باید ببینیم که رقم اصلاح شده قدرت مبارزه با علف هرز را دارد یا نه و آن بذری را که قابلیت رقابت دارد به مزرعه کار بدهیم. مثلا گندم دورقم طبی و شیرازی دارد که رقم طبی قابلیت رقابت بیشتری دارد.

تناوب زراعی:

هر مزرعه علف هرز خاص خودش وجود دارد مثلا در مزرعه گندم مولانیسا و فالارین و در مزرعه ذرت و تاج خروس داریم که به آنها علفهای هرز تپپیک یا معرف می‌گویند یعنی بیشترین احتمال وجود آنها وجود دارد.

علت وجود این علفها در هر مزرعه ای:

1- دوره رویش  2- نیاز آبی و غذایی

3- قابلیت رقابت: مثلا مولانیسا می‌تواند با گندم رقابت کند.

بنابراین اگر ما هر سالی گندم بکاریم مولافیسا همیشه گسترش پیدا می‌کند وتناوب زراعی باید ؟؟؟ هدفدار این نظم را بهم بزنیم.

مثلا اگر در مزعه ای که گندم داریم اگرتناوب را گندم – ذرت ، گندم – ذرت قرار دهیم مولانیا با ذرت نمی‌تواند رقابت کندوفقط جوانه می‌زند و از بین می‌رود چون ذرت ریشه اش زیاد است.

بنابراین هدف از تناوب زراعی بر هم زدن چرخ زیستی علفهای هرز است.

مثلا در مزرعه برنج کار را بکاریم می‌توانیم سم مژملان را که در مزرعه برنج نمی‌توانیم بزنیم بکار بریم وسوروف را از بین ببریم مزیت دیگر اینست که مشکل پیدایش علفهای هرز مقاوم از بین رفته و می‌توانیم از علف کشهای متناوب نیز استفاده کنیم.

حاصلخیزی خاک:

در خاک های ویژه ، علفهای هرز مخصوصی وجوددارد مثلا علف شور در زمینهای شور شورو قلیا بیشتر وجود دارد ترشک و بارهنگدر زمیهایی اسیدی بیشتر است.

ماشکگل خوشه ای در زمینهایی غنی از ازت بیشتر است.

خارشتر در زمینهای غنی از ازت بیشتر است.

بنابراین ما می‌توانیم با تغییر کود ، PH و ... تا حد زیادی علفهای هرز را کاهش دهیم.

کنترل مکانیکی:

1- وجین و کندن:

از قدیمی‌ترین روشهای کنترل علفهای هرز بوده است.

معایب:

1- پرهزینه می‌باشد مثلا در هر هکتار مزرعه برنج 100 تا 150 ساعت نیروی انسانی نیاز دارد.

2- نیرویانسانی ماهر نیاز دارد. یعنی کارگر باید بین گیاه زراعی و علف هرز تشخیص قائل شود.

3- در مساحتهای زیادی امکان پذیر نیست. مثلا اویارسلام پس از یک

بار وجین کرن برای بار دوم آبیاری دوباره سبز می‌شود.

4- بعضی مزارع غیر جنسی اند مثل گندم و جو که خسارت زده می‌شود.

5- به شرایط خاک وابستگی دارد. اگر خاک خیس باشد لگه مال می‌شود و اگر خشکباشد دستگاه فوکا خوب داخل زمین فرو نمی‌رود.

مزایای وجین:

1- در مساحتهای کوچک و مکانهای تفریحی انحصاری است (امکان پذیر است) چون نمی‌توان از سم استفاده کرد.

2- مکمل روشهای دیگر.

3- برای زار نکردن علفهای هرز مقاوم شده که باقی مانده اند.

شخم زدن: tillage

مهمترین هدف شخم زدن کنترل علفهای هرز است اگر بطور مناسب انجام نشود می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد مثلا اگر قیاق ریزوش در اثر شخم قطعه شود می‌تواند بوته جدید ایجاد کند.

یا اگر بذر در عمق زیاد باشد جوانه نمی‌زند و یا شخم به بالای خاک آمده می‌تواندجوانه بزند شخم زدن با قطع کردن ریشه ها و ریز خاک کردن اندامهای هوایی باعث کاهشعلف هرز می‌شود در مزرعه ایی که علف هرز چند ساله داریم باید 2 الی 3 مرحله شخم بزنیم با یک فاصله زمانسنجی مناسب بین زمانی که ذخایر غذایی گیاه در حال تمام شدن باشد وگیاه در حال خود کفایی باشد.

انواع شخم:

1- موسوم Convertional

کشاورزی نیستی بوده یکبار با گاوآهن بر گردان 2- ادیا 2 بار دیسک 3- بویر 4- گذرجاری و کود جاری را انجام میدهند. در کشورهای اروپائی (هزینه سوخت ، هزینه کارگر بارش باران بین زمان بر، فیزیک خاک مناسب) وجود داشت پس

2- حداقل Minimam

خاک ورزی حداقل انتخاب کردند بجای گاو آهن و لولر از چیدن استفاده کردند و پس دیسک زده و کشت می‌کنند.

چیدن تیغه هایی دارد که ریشه هرز را از زمین کنده و زمین را آماده کشت می‌کند.

3- صف Zero.T

اگر علف هرز را با علف کش کنترل کنیم و فقط جای کشت گیاه زراعی را نرم کنیم خاک ورزی صفر نام دارد.

4- پشته ای Riolge.T

در این روش بجای استفاده از علف کش بیشترین محدوده وجود علف هرز را تراشیده ودر جوی ها می‌ریزیم و گیاه حدید را روی پشته های تراشیده شده می‌کاریم چون فاصله علف را از گیاه زراعی کم کردیم رقابتش کم شده و همچنین جویها را بهتر می‌توانیم کنترل کنیم.

غرقاب:

کنترل علف عرز به طریق غرقاب: اساس آن بر پایه قرار دادن آن در اب به ارتفاع 15-10 و به مدت 3-2 هفته است. بذر علفهای هرز هم به این طریق از بین می‌روند. در مورد علفهای هرز برنج، یونجه و باغات قابل استفاده است.

مزایای غرقاب: 1- در تیاق و پنجه مرغی بعد از شخم اگر باغ را غرقاب کنیم موثر است.

2- در زمستان ابتدا شخم زده تا ریزومها به سطح برسد و آبی که می‌دهیم کاملا اندامهای زیرزمینی و ریزومها را از بنی می‌برد و علاوه برآن تعدا زیادی از آفات که لارد و شیفره را در خاک قرار می‌دهند می‌میرند و در زمستان با یخ زدن آب این کار بیشتر اهمیت دارد. 3- ذخیره رطوبتی: وقتی مزرعه را آب می‌دهیم رطوبت را حفظ می‌کند و باعث می‌شود نیاز آبی گیاهان با تاخیر مواجه نشود. ؟؟؟ نسبت به کم آبی مقاوم است و حتی تا یکسال درون آب زنده می‌ماند و تولید ندارد. ولی در مورد گندم دانه ها کم شده. در اثرگندم آبی گل نمی‌دهد و کشاورز بجای یونجه آب را به گندم می‌دهد.

مهمترین هدف در غرقاب کردن برنج کنترل علف هرز است.

برنج میتواند در شرایط بدون آب نیز زندگی کند و نیاز به غرقاب هم حتما ندارد. در طی زمان وقتی برنج غرقاب شود علفهای هرز که مقاوم به غرقاب هستند ایجاد شده و می‌مانند و علفهای هرز مقاوم به غرقاب وجود دارد که 1- سوروف 2- قاشق واش 3- تیرکمان آبی که اینها جزء علفهای هرز متحمل هستند. سل واش، سنبله آبی، آزولا که جزء علفهای هرز سازگار هستند با توجه به این مطالب مرزعه را غرقاب کنیم یا نه؟

اگر کشت متعدد برنج داشته باشیم غرقاب کردن در کنترل این علفهای هرز فایده ای ندارد ولی اگر همراه برنج گیاهانی مثل کلزا ، شبدر برسیم و توتون را در تناوب قرار دهیم کشت غرقاب برنج باعث از بین رفتن علفهای هرز این مزارع می‌شود و با این کار فلور علفهای هرز تغییر می‌کند چون شرایط تغییر می‌کند و علفهای هرز نیز تغییر می‌کند.

کندن و قطع کردن:

اساس روش قطع کردن تکرار برش و قطع کردن اندامهای گیاهی است که باعث تخلیه شدن مواد غذایی از ریشه و رزومهای گیاه می‌شود و باعث می‌شود گیاه ضعیف و ناتوان شده و سرانجام از بین می‌رود.

در تیاق مهمترین زمان گلدهی زمانیست که ارتفاع تیاق 45-40 است و قبل از سنبله دهی هیچ گاه نباید یک روش را برای کنترل بصورت متعدد انجام دهیم چون باعث ایجاد علفهای هرز مقاوم به آن روش می‌شود. برای موثر بودن کار کندن و قطع کردن ما باید زمانی را انتخاب کنیم که حداقل مواد غذایی در گیاه باشد. اول فصل مواد غذایی در اندامهای زیرزمینی حداکثر است و وقتی گیاه رشد کرد مواد غذایی کاهش می‌یابد.

وقتی گیاه خودکفا شد باز مواد غذایی در ریشه زیاد می‌شود ولی در اندامهای هوایی ابتدا غذا کاهش می‌یابد وقتی رشد کند غذا افزایش می‌یابد و در انتها دوباره مواد غذایی کم می‌شود.

کنترل بیولوژیک:

هر روش که از موجودات زنده استفاده شود گفته می‌شود. از نماتدها، باکتریها و وریها استفاده نمی‌شود چون ثبات ژنتیکی ندارد و ممکن است تغییر رفتار بدهد و از حشرات، قارچها و حیوانات استفاده می‌شود.

اولین مورد کنترل بیولوژیک علفهای هرز:

1- کاکتوس راکتی: حشره ای بنام cactorum cactoblastis تخم های خود را داخل میوه کاکتوس قرار می‌دهد و تحم که تبدیل به لارد می‌شود لاردها از نور کاکتوس تغذیه می‌کند.

عواملی که نمی‌توان به خاطر آنها از سموم در مواقع استفاده کرد:

در مورد مراتع: 1- شیب زیاد دارند و پستی و بلندی زیاد دارند امکان استفاده از ماشین نیست

2- کم بازده است.

3- استفاده از سموم موجب بهم خوردن اکوسیستم می‌شود.

شرایطی که لازم است که ما علف هرز را توسط روشهای بیولوژیک کنترل کنیم:

1- بومی‌منطقه نباشد.

2- ارزش اقتصادی نداشته باشد مثل نوعی در شمال علف هرز است اما در سبدبافی استفاده می‌شود.

3- در مساحت وسیع پیدایش داشته باشد تا توجیه اقتصادی داشته باشد.

4- روشهای دیگر برای کنترل آن وجود نداشته باشند.

5- گیاه مورد نظر دوره خواب نداشته باشد. زیرا آن در فصل که به خواب می‌رود عامل زیستی زندگیش بهم خورده و مجبور می‌شد ذائقه خود را تغییر دهد.

عواملی که طی می‌شود تا یک عامل بیولوژیک انتخاب شود:

1- بررسی اکولوژیک: فصل رویش، دوره خواب و... در گیاه بررسی شود.

وتاگرونومیک:

2- بررسی و شناسایی کلید عوامل بیماریزا:

3- انتخاب عامل: از بین صدها عامل بیماریزا شاید 1 و یا 2 تای آنها شرایط مورد نظر را داشته باشند. این شرایط شامل:

1- قدرت کنترل

2- سازگار با منطقه باشد

3- قابلیت تکثیر و براکنش داشته باشد

4- تغییر ذائقه ندهند. یک اتاقک هایی را قرار می‌دهند و گیاهانی که در آن منطقه وجود دارد داخل اتاقک قرار می‌دهیم بهمراه یکحشره مورد نظر حشره را در شرایط گرسنگی قرار می‌دهیم اگر از گیاه تغذیه نکرد انتخاب می‌شود.

5- سازگار با شرایط زراعی باشد.

3- معرفی به منطقه: اول آن را در قرنطینه قرار می‌دهیم و آن را در محیط های کوچک بررسی می‌کنیم.

در مورد سازگاری با شرایط زراعی در مورد سس یک نوع سوسک سر خرطومی‌وجود دارد به نام smicronix rabustus که روی سس زندگی کرده. تخم را روس سس قرار داده و لارولز اندامهای هوایی گیاه سس تغذیه می‌کند.

چنین نوعی مگس به نام مگس گل جانیر وجود دارد phytomizia orobachia شرایط سازگاری را با شرایط زراعی ندارد که باید شرایط زراعی تغییر کند.

در این نمودار قبل از کنترل بیشتر از آستانه اقتصادی است و بعد از کنترل کمتر است ولی هیچ دقت به صفر نمی‌رسد چون عامل بیولوژیکی ما از بین نمی‌رود.

در حال حاضر از قارچ ها بیشتر استفاده می‌شود. اسیور قارچ را استخراج می‌کنند بصورت سموم بسته بندی می‌کنند و بعنوان سم استفاده می‌کنند که مصرف آن بسیار مشکل است.  Hycoherbicides college از قارچ cigetotricum goleosporioides استفاده می‌کند که یک علف کش می‌باشد که برای کنترل پنیرک استفاده می‌شود.

معرفی عوامل بیولوژیک به دو فرم است:

1- روش کلاسیک: در این روش ما چرخه ای از زندگی عامل بیولوژیک را کنترل می‌کنیم.

2- سیلابی: در کنترل سیلابی ما عامل بیولوژیک مثل یک سوسک را در یک منطقه آزاد می‌کنیم یعنی آن عامل را به منطقه معرفی می‌کنیم و سایر مراحل را خود آن سوسک طی می‌کند و دیگر به ما نیاز ندارد. مانند زنبور تریگو گراما. معمولا دولت روش سیلابی را بکار می‌برد.

روش کلاسیک بیشتر در اداره های خصوصی استفاده می‌شود. دلیلش اینست که اگر شرکت خصوصی از طریق سیلابی عمل کند هزینه زیادی داشته و کسی برای خریدن لارو به آنها مراجعه نکرده در نتیجه بازده اقتصادی ندارد.

زمینه های اولیه زیاد است ولی بعد از معرفی

شدن دیگر استفاده از هزینه های اقتصادی

بسیار کاهش می‌یابد و به صفر می‌رسد

اگر روش سیلابی باشد هیچ هزینه ای نداشته ولی روش کلاسیک کمی‌خرج دارد.

در روش کلاسیک عامل بیولوژیک نیاز به حمایت دارد مثل زنبور تریلوگراما که تخم خود را روی کرم انار می‌گذارد باید شیره تولید شود و پخش شود.

بزآنقوزه که کنترل علف هرز Euphorbia sp را بر عهده دارد و یا گوساله که به گل جالیز علاقمند بوده و ان را خورده و باعث کنترل آن می‌شود.

غاز هم همچنین مانند اکثر کندسیان و پهن برگان مثل تاج خروس کترل علفهای هرز این مزارع را به عهده دارد بدون اینکه به سویا، چغندر و پنبه آسیب برساند. نوعی ماهی به نام ماهی کارپ cetenophringodon idella که علف هرز را کنترل می‌کند که در مزارع آبی استفاده می‌شود و سنبله آبی را می‌خورد و آن را کنترل می‌کند.

از مرحله شناسایی عامل تا مرحله معرفی 10-15 سال زمان لازم و 5 میلیون دلار هزینه دارد و 5 برابر هزینه شناسایی مواد شیمیایی هزینه دارد.

حیوانات: 1- بز  2- گاو  3- غاز  4- ماهی

نوعی بز بنام آنقوره در منطقه ترکیه که پشم بلند سفید دارد که در کنترل علف هرز بخصوص نوعی Euphorbia sp مناسب می‌باشد. برای کنترل گل جالیز از گوساله استفاده می‌شود که علاقه خاصی به این علف هرز دارد.

برای تاثیر بیشتر کنترل بیولوژیک:

1- در شرایطی گیاه رویش پیدا می‌کند که خوش خوراک باشد تشنگی نکشد و ازت کافی داشته باشد.

2- سموم شیمیایی که معرف می‌شود به عامل بیولوژیک صدمه نزند.

کنترل شیمیایی:

کلیه اقداماتی که در آن از مواد شیمیایی استفاده می‌شود را کنترل شیمیایی می‌گویند.

علف کشهای انتخاب و غیر انتخاب

علف کشهای انتخابی: به ترکیباتی گفته می‌شود که بتواند گیاهان خاصی را متوقف کند و یا از بین ببرد بدون آنکه به گیاهان دیگر صدمه جدی وارد کند.

علف کشهای غیر انتخابی مجموعه گیاهان را مورد هدف قرار داده و از بین می‌برند.

علف کش نابراس یک علف کش انتخاب است که نازک برگان را از بین می‌برد بدون آنکه به پهن برگان آسیب برساند.

Glyphosite: علف کش غیر انتخاب است دهنه گیاهان را از بین می‌برد.

2- علف کشهای تماسی و سیتمیک:

علف کش تماسی فقط کمان مورد تماس را مورد هدف قرار می‌دهند و وارد بافت آوندی نمی‌شوند و در داخل گیاه حرکت نمی‌کند.paraquat

علف کش سیتمیک وارد آوند گیاه شده و به کمانهای مختلف گیاه راه پیدا می‌کنند.

علف کشهای سیتمیک به سه نوع است:

1- symphlastich

علف کشهایی هستند که از طریق آوند آبکش جذب و داخل گیاه حرکت می‌کنند.  Glyphosate 2- Apoplastich  مثل: Alachlor

علف کشهایی هستند که از طریق آوند چوب (ریشه) جذب به سایر نقاط انتقال پیدا می‌کند

3- Apo - symplastich  مثل: 2 , 4D

علف کشهایی هستند که هم از مسیر آوند چوب و هم از مسیر آوند آبکش قادر به جذب و انتقال هستند. مثل: 2 , 4D

نام علفکش بر سه نوع است:

1- نام شیمیایی: بر اساس آیوپاک:

2 , 4 Dichloro phenoxy acetic acid

Glyphosate : N – phosphonome thyl Qlyphosinite ammonium

2- نام عمومی: Common name

اسم خلاصه شده فرمول شیمیایی است. ترکیب خالص علف کش را نشان می‌دهد.

3- نام تجاری: Trade name

گاهی علف کش توسط کارخانه نامگذاری میشود و یا موادی به آن اضافه می‌شود.

Round up

 

مثلا: 

Glypho sate

 

Bruncho

 

Rodeo

 


علف کش Alacholor با اسم Lasso در بازار وجود دارد (lasso به معنی کمند) یا علف کش Eptam با نام تجارتی Eradi can در بازار وجود دارد.

3- حق امتیاز: patent

در مورد علف کش حدود 17 سال است. و شرکتی دیگر حق ساخت این علف کش را ندارد.

5- LD 50

درجه کشندگی %50  یعنی Lethal Degree of 50%

LD50 :

دزی از ترکیب شیمیایی است که باعث

مرگ 50% از افراد آن جمعیت می‌شود.

واحد آن بر حسب ؟؟؟ است.

LD50 برای انسان، حیوان و ماهی ها

مصرف می‌شود.

مثلا اگر LD50 برابر با 2500 باشد و وزن افرار 100 کیلو گرم باشد. یعنی اگر به هر کیلو گرم 2500 و LD50 برسد موجب مرگ 50% از افراد آن جامعه می‌شود.

اگر به هر کیلو گرم از وزن افراد هر جامعه LD50 برسد موجب مرگ افراد آن جامعه می‌شود.در مقایسه بین دو LD50، 3000 , 2500 ، 2500 LD50 سمی‌تر است زیرا با مقدار کم کارآیی آن بیشتر است.

سمی‌ترین علف کش یا راکوات است که میزان LD50 آن 250-125 بوده که قبلا به عنوان آنتی اکسیدان بوده و پس بعنوان علف کش از آن استفاده کردند.

نوعی ماهی چون در حجم آب هستند LC50 است.

بر حسب ؟؟؟ است.  L. cubic meter of 50%

مکانیزم عمل علف کش: Hechamisms of Action

سمی‌که باعث مرگ علف کش می‌شود مکانیزم عمل علف کشش می‌گویند.

این مکانیزم ها بر روی فتوسنتز، پیمگانها، یوسنتیز چربیها، اسیدهای آمینه، هورمونها و تقسیم سلولی موثر واقع می‌شوند.

فتوسنتز: آترازین ، پاراکدات

پیمگانها: آلاکلر

یوسنتیز چربیها: ارادیکان

اسید آمینه: گراستار

هورمونها: 2,4,5-T

تقسیم سلولی: Trifluralin

7- بنحوی عمل علف کش Hethod of action

مجموعه فرآیندهایی که از جذب علف کش تا رسیدن به مکان عمل و مرگ علف هرز پیش می‌آید نحوه عمل علف کش می‌گویند.

8- مکان عمل: site of action

جایی که علف کش تاثیر خود را بروز می‌دهد و سبب مرگ علف هرز می‌شود.

9- روش استفاده از علف کش:

1-9 : مصرف سرتاسری Broad cast spraying

سراسر مزرعه علف کش می‌پاشیم

2- مصرف نواری: Band sp

سورب نواری علف کش پاشیده می‌شود. که بین 50 تا 70 درصد از مصرف علفکش کاهش پیدا می‌کند و از نظر اقتصادی مقرون بصرفه است.

3- مصرف کلدایی: spotsp

درمکانهای یعنی در مزرعه می‌توان از کله های علف کش استفاده کرد. مثلا در مورد سس علف هرز آن سورب کلی کلی در مزرعه مشاهده می‌شود.

در حال حاضر علف کشهایی مجهز به چشم الکترونیک ساخته شده و بر اساس طول موجی که از برگ گیاه منتشر می‌شود علف هرز را از گیاه زراعی جدا می‌کند که فقط علف هرز را از بین می‌برد که این علف کش تنها در کشاندن دقیق percission farning مورد استفاده قرار میدهد.

4- مصرف ؟؟؟ : sequentid appliction

مثلا می‌توانیم یک علف کش ؟؟؟ را یکباره استفاده کنیم و یا اینکه در چند بار استفاده کنیم که نتایج بهتری دارد. زیرا در صورتیکه به مقدار زیاد مصرف شود آوندهای اولیه آسیب دیده و علف کش نمی‌تواند وارد اندام زیر زمینی یا ریزوم گردد زیرا آوند اولیه آسیب دیده و کار انتقال را انجام نمی‌دهد.

5- مصرف همراه آب:Herbigation. استفاده از علف کش هماره آب انباری

Herbicide + imigation

10- روشهای پاشش علف کش: (روشهای بکارگیری علف کش)

1- پاشش spraying: که معمولا علف کش بصورت مایع، یا سروب کزوپاشی dust spraying و یا گرانوله granular باشد.

مثلا در مزارع برنج دو نوع علف کش بوتاکله و ماچیتی است که بصورت گرانوله دانه هایی که بصورت نمک است را به آب اضافه کرده و باعث کنترل علف هرز می‌شود.

2- سمپاشهای دو بار چرخان Recilculating sprayer:

وقتی علف کش را بالا به مزرعه پاشیده می‌شود در حدود %10-5 با گیاه تماس پیدا می‌کند و در حدود 1% جذب گیاه می‌شود که در این سیستم پاشش افقی است که مقدار پاشش 7-5 برابر می‌شود.

3- سمچاشهای نقلیه نهری: wick applicators

سم درون مخزنی است که از این مخزن وارد لوله باریکی می‌شود که دارای روزنه های زیادی است که دور این لوله یک طناب با بافت پنبه ای قرار می‌دهیم که مانند فیتیله آغشته به سم شده ولی نمی‌چکد. این برای گیاهان زراعی که کوتاه قد بوده و علف هرز که بلندتر هستند استفاده می‌شود این سمپاش به گونه ای تانظیم می‌شود که فقط با گیاه هرزتماس پیدا می‌کند و اگر علف کش خالص باشد با همان مقدار کم هم علف هرز را از بین می‌برد.

4- سمپاشهای میکروفر: hicroners

در مسپاش های معمولی قطر ذرات پاشیده شده یکسان نیست. قطراتی که قطر آن زیاد است از روی گیاه شره شده و ز گیاه پایین می‌آید و آنهایی که قطرشان کم است یا بخار شده و یا توسط باد جابجا می‌شوند و برای علف هرز هیچ فایده ایی ندارند. یک طیف شخص از ذرات به گیاه هرز صدمه می‌رسانند. وقتی فشار کم شود نسبت بین ذرات زیاد است ولی فشرده تر می‌شود که این سیستم بر اساس فشار است. که این مشکل بوسیله ساترنییور یا دستگاه الکترونیک حل کرده اند که بجای استفاده فشار از جهش استفاده می‌شود که قطر مورد نظر را داشته باشد که بستگی به نوع علف هرز دارد و یا اینکه اگر قارچ باشد نوع سوهخا فرق می‌کند مثلا قطر ذرات کوچکتر میگردند میزان سم را به lit20-5 رسانده اند در نتیجه آب کمترین نیاز دارد ولی در سیستم های سموت در حدود lit400-200 در هکتار می‌توانند سمپاشی را ادامه دهند

زمان مصرف علف کشها:

1- قبل از کاشت pre – planoting : قبل از کاشت علف کش در مزرعه مصرف می‌شود.

2- قبل از خروج pre – emergence :

3- پس از خروج poot – emergence :

4- lay – by : زمانی که گیاهان زراعی رشد کروی و یکسری علفهای هرز جدید رشد می‌کنند که با گیاه زراعی رقابتی ندارند. برای کنترل این علفهای هرز از علفکش استفاده می‌کنند که فقط روی علفهای هرز پاشیده می‌شود. چون به پهلوی گیاه زراعی پاشیده می‌شود به آن lay-by می‌گویند.

5- قبل از برداشت: pre – harvest گیاه زرایع رشد کرده و علف هرز قبل از برداشت رشد می‌کند به موقع برداشت مزاحمت ایجاد می‌کند و یا در زراعتهای بعدی مشکل ایجاد می‌کند.

12- نحوه مصرف:

1- پاشش در سطح

2- اختلاط با خاک: علف کش را می‌زنیم و پشت سر آن دیسک می‌زنیم که با خاک مخلوط شود که به آن sarl applied می‌گویند.

3- مصرف بر روی شاخ و برگ foliage applied

علفکش:

هر ترکیب شیمیایی که بتواند گیاه هرز را از بین ببرد یا رشد آن را متوقف کند و یا بخشی از چرخه زندگی آن را مختل کند علف کش گفته می‌شود.

علف کش ها از نظر ساختار شیمیایی سه دسته هستند:

1- معدنی  Hineralh

2- روغنی  oil.h

3- آبی  organich

از جمله ترکیبات معدنی: اسید سولفوریک، آرسنیک سدیم، سولفات مس. امروزه از این ترکیبات استفاده نمی‌شود زیرا:

1- اثر تماسی دارند: معمولا اندامهای هوایی را از بین می‌برند و بر روی اندامهای زیر زمینی اثر ندارند.

2- مسمومیت زیاد برای انسان و حیوانات خون گرم داشتند.

3- غیر انتخابی هستند. اسید سولفوریک را در مزارع گندم و پیاز استفاده می‌کنند. ولی قطرات آن از روی برگهای گندم پایین می‌آید ولی علف های هرز به خاطر فرم برگهایشان رویشان اقر میگذارد.

4- روی ساختمان و PH خاک تاثیر داشتند: سولفات بز PH را قلیایی می‌کند.

5- مقدار مصرفشان زیاد است. مثلا بیش از 2 تن در هکتار

6- روش استفاده اآن و مصرفش با شکل هماره است. یا به صورت گرمایش استفاده می‌شود یا با دستگاههای مکعبی که با اسب کشیده می‌شد و زیر مکعب شکافی داشت که سم از آن ریخته می‌شد.

علفکشهای روغنی: نفت، گاز و روغنهای بارور کننده fartifiedoils

مثلا کوتیکول یک ترکیب روغنی است و نفت حلال ترکیبات روغنی است. و یا گازوئیل هم یک ترکیب روغنی است. در گیاهان مثل زیره و جعفری به نسبت 1 به 20 نفت را با آب مخلوط می‌کنند. روی سطح برگ زیره و جعفری کوکهای متراکمی‌وجود دارد که به گیاه صدمه نمی‌زند. نفتروی این کوکها باقی می‌ماند.

روغنهای بارور کننده:

<

p>سطح برگ شامل کوتیکول، بعد کوتین بعد سلولز و بعد غشای سلولی و در انتهای سیتوپلاسم حالا اگر بخواهیم